Algemene huurvoorwaarden

Header afbeelding

Algemene huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte

 • Deze Algemene huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing zijn verklaard. Indien de bepalingen van de huurovereenkomst afwijken van die van de Algemene huurvoorwaarden, gaan de bepalingen van de huurovereenkomst voor.

 • 2.1 | De in de aanhef van de overeenkomst genoemde huurders hebben elk een zelfstandig en volledig recht van huur dat zij gelijktijdig en met eerbiediging van elkaars rechten uitoefenen.


  2.2 | De huurprijs en de servicekosten zijn slechts enkelvoudig verschuldigd voor de hierboven bedoelde huurrechten gezamenlijk. Indien de overeenkomst ten aanzien van één of een aantal huurders eindigt, blijft (blijven) de andere huurder(s) het volledige bedrag van de huurprijs en servicekosten verschuldigd.


  2.3 | Elk van de huurders is hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele bedrag van de huurprijs en voor alle overige verplichtingen die voor hem en voor de andere huurder(s) uit deze overeenkomst en de wet voortvloeien.

  2.4 | Om de overeenkomst ten aanzien van beide (alle) huurders te doen eindigen, moet de opzegging aan of door elk van hen geschieden. Vindt de opzegging aan of door een of een aantal van hen plaats dan duurt de overeenkomst ten aanzien van de andere huurder(s) ongewijzigd voort.

 • 3.1 | Verhuurder zal het gehuurde op de ingangsdatum van de huur ter beschikking stellen, tenzij dit geen werkdag is.


  3.2 | Voor of bij de aanvang van de huur zullen huurder en verhuurder gezamenlijk het gehuurde inspecteren en in een opnamestaat vastleggen: - de staat van het gehuurde - de termijn waarbinnen geconstateerde gebreken, beschadigingen of andere tekortkomingen door verhuurder zullen worden verholpen. Zowel de huurder als de verhuurder ontvangen een door beiden ondertekend exemplaar van de opnamestaat.

 • 4.1 | De huurprijs kan worden gewijzigd overeenkomstig de daarvoor geldende wet- en regelgeving.


  4.2 | Huurder betaalt maandelijks een voorschotbedrag met betrekking tot servicekosten. Verhuurder verstrekt een afrekening servicekosten binnen 6 maanden na het aflopen van het kalenderjaar. Verschillen tussen de gemaakte kosten en de door de huurder als voorschot betaalde servicekosten zullen daarbij door de verhuurder met de huurder worden verrekend, tenzij het een vergoeding betreft voor een door verhuurder ingesteld fonds. Met betrekking tot deze fondsen geldt dat het door de huurder betaalde voorschot gelijk wordt gesteld met de eindafrekening; er vindt derhalve geen verrekening plaats.


  4.3 | Het tussen verhuurder en huurder geldende maandelijkse voorschotbedrag kan, behoudens een tussen partijen aangegane nadere overeenkomst, slechts worden verhoogd met ingang van de eerste maand, volgende op de maand waarin het in het eerste lid van dit artikel bedoelde overzicht is verstrekt.


  4.4 | Huurder is gebonden aan een wijziging van de levering van zaken of diensten en het daarbij behorende gewijzigde voorschotbedrag, indien die wijziging betrekking heeft op zaken en diensten die slechts aan een aantal huurders gezamenlijk geleverd kunnen worden en tenminste 70% van die huurders daarmee heeft ingestemd. Een huurder die niet met de wijziging heeft ingestemd, kan binnen acht weken na de schriftelijke kennisgeving van de verhuurder dat overeenstemming is bereikt met tenminste 70% van de huurders, een beslissing van de rechter vorderen omtrent de redelijkheid van het voorstel.


  4.5 | Als het gehuurde is voorzien van een centrale verwarmingsinstallatie, aangesloten op een centraal ketelhuis, zal na het einde van ieder stookseizoen, vast te stellen door verhuurder, een verrekening plaatsvinden van het warmteverbruik. Deze verrekening is overeenkomstig het gemiddelde verbruik per bewoner. Daar waar gebruik gemaakt wordt van warmtemeters is verrekening overeenkomstig de gegevens die door een door verhuurder aangewezen instelling zijn verstrekt en vastgesteld. Beide partijen verbinden zich hun medewerking aan vorenbedoelde vaststelling van de gegevens te verlenen, voor zover die medewerking door verhuurder nodig wordt geacht. In geval van mutatie worden de kosten die de aangewezen instelling, in verband met de mutatie in rekening brengt aan verhuurder, door verhuurder aan huurder in rekening gebracht. Door ondertekening van de huurovereenkomst verklaart huurder zich ten opzichte van verhuurder aansprakelijk voor beschadigingen aan de warmteverbruikmeters. Overmachtsituaties zijn hierbij uitgesloten. Tevens verklaart huurder reeds in geval van beschadiging, akkoord te zijn met de vaststelling van zijn warmteverbruik op basis van de methodiek, die daarvoor door de betreffende instelling wordt gehanteerd.

 • 5.1 | Verhuurder is verplicht op verlangen van de huurder gebreken aan het gehuurde te verhelpen, tenzij dit onmogelijk is of uitgaven vereist die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet van de verhuurder zijn te vergen, dan wel voor zover deze ingevolge de wet, deze huurovereenkomst of het gebruik, voor rekening van huurder komen.

   

  5.2 | De verhuurder zal de huurder gedurende de huurtijd het rustig genot van het gehuurde verschaffen. De verhuurder is niet aansprakelijk voor feitelijke stoornis in het huurgenot door derden.

 • 6.1 | Huurder voldoet de te betalen prijs voor het gehuurde in zijn geheel, bij vooruitbetaling, vóór de eerste van de maand door betaling van het verschuldigde bedrag op de door verhuurder aangegeven wijze. Vanaf de eerste dag van de maand is huurder voor de termijn voor die maand in verzuim en is hij wettelijke rente verschuldigd.

   

  6.2 | Huurder zal zich bij de huurbetaling niet beroepen op enige verrekening, behoudens in het geval van artikel 7: 206 lid 3 Burgerlijk Wetboek.

   

  6.3 | Huurder zal het gehuurde, waaronder ook de bij het gehuurde behorende tuin(en), gebruiken en onderhouden zoals het een goed huurder betaamt en gebreken tijdig melden bij verhuurder. Huurder dient bij het planten rekening te houden met de omvang en hoogte van de boom in verhouding met de oppervlakte van de tuin. Huurder is verplicht om hagen en opschietende bomen regelmatig te snoeien. De beplanting dient geen overlast te veroorzaken aan omwonenden. Huurder zal geen bomen of struiken planten die vanwege hun (toekomstige) omvang overlast aan derden kunnen veroorzaken. Huurder zorgt er voor dat de beplanting in overeenstemming is en blijft met de oppervlakte en ligging van de tuin. Dit geldt zowel voor door huurder zelf aangebrachte beplanting als ook voor ten tijde van de aanvang van de huurovereenkomst op het terrein aanwezige beplanting. Huurder vrijwaart verhuurder voor aansprakelijkheid bij schade van derden, als kennelijk gevolg van onvoldoende onderhoud aan de beplanting. Bij ernstige verwaarlozing van de tuin is verhuurder gemachtigd, nadat huurder schriftelijk in gebreke is gesteld en hem een redelijke termijn is gegund het onderhoud alsnog zelf uit te voeren, het tuinonderhoud op kosten van huurder uit te (laten) voeren. Daarnaast kan verhuurder een boete in rekening brengen als bedoeld in artikel 16. Het is verboden de tuin voor het opslaan van zaken of voor de stalling van voer- of vaartuigen (alsmede caravans en aanhangwagens) te gebruiken, tenzij hiervoor toestemming is verstrekt door verhuurder.

   

  6.4 | Huurder zal het gehuurde gedurende de huurtijd zelf als woonruimte voor hem en leden van zijn huishouden bewonen en er zijn hoofdverblijf hebben. Hij zal het gehuurde, waaronder begrepen alle aanhorigheden en de eventuele gemeenschappelijke ruimten, overeenkomstig de bestemming gebruiken en deze bestemming niet wijzigen Tevens zal hij de door verhuurder te geven aanwijzingen ten aanzien van het beheer, onderhoud en gebruik van deze ruimten opvolgen. Onder gemeenschappelijke ruimten wordt verstaan ruimten zoals trappenhuizen, liften, kelders, zolders, garages, bergingen, galerijen, tuinen, binnenplaatsen, voor zover huurder het gebruik van deze ruimten met andere huurders of gebruikers deelt.

  6.4.1 | De huurder zal zich onthouden van het plaatsen van roerende zaken in gangen, galerijen, trappenhuizen, liften en andere gemeenschappelijke ruimten.

  6.4.2 | Indien de verhuurder constateert dat niettegenstaande de in lid 4 en 4.1 omschreven verplichtingen van de huurder de gemeenschappelijke ruimten voor een ander doel worden gebruikt dan waarvoor deze gemeenschappelijke ruimten aan de huurder ter beschikking zijn gesteld, komt de verhuurder uitdrukkelijk de bevoegdheid toe de gemeenschappelijke ruimten te ontruimen en alle daarin door of vanwege de huurder geplaatste roerende zaken te verwijderen en ter vernietiging af te voeren echter niet dan nadat de verhuurder de huurder schriftelijk in gebreke heeft gesteld en hem een redelijke termijn van 14 dagen heeft gegund zijn persoonlijke eigendommen uit de gemeenschappelijke ruimten te verwijderen, voor zover deze eigendommen uiteraard overeenkomstig de bestemming van de gemeenschappelijke ruimten daar niet thuishoren.

  6.4.3 | De huurder is gehouden de kosten van verwijdering, afvoer en vernietiging als bedoeld in art. 6.4.2 aan de verhuurder te vergoeden.

  6.4.4 | Huurder zal het gehuurde niet gebruiken voor bedrijfsactiviteiten tenzij de verhuurder hiervoor toestemming heeft verleend.

   

  6.5 | Het is huurder uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder toegestaan het gehuurde geheel of gedeeltelijk onder te verhuren of aan derden in gebruik te geven. Een verzoek tot toestemming dient schriftelijk te worden gedaan, onder vermelding van de naam van de onderhuurder, diens sofi-nummer en wettig legitimatiebewijs de onderhuurprijs en de ingangsdatum van de onderhuurovereenkomst. Indien huurder het gehuurde zonder toestemming van verhuurder geheel of gedeeltelijk heeft onderverhuurd, in huur heeft afgestaan of aan derden in gebruik heeft gegeven, rust de bewijslast dat huurder onafgebroken het hoofdverblijf in het gehuurde heeft behouden op huurder. Voor ongeoorloofde onderhuur geldt voorts dat huurder alle door onderhuur verkregen inkomsten aan verhuurder dient af te dragen, onverminderd het recht van verhuurder aanspraak te maken op de contractuele boete als bedoeld in artikel 16 van deze voorwaarden. Voor het onderverhuren of het in gebruik geven van een gedeelte van het gehuurde zal die toestemming door verhuurder worden gegeven, mits de huurder zelf het gehuurde als hoofdverblijf heeft en er geen sprake is van overbewoning, waardoor de verhuurder schade zou kunnen lijden .

   

  6.6 | Huurder dient ervoor zorg te dragen dat aan omwonenden geen overlast of hinder wordt veroorzaakt door huurder, huisgenoten, huisdieren of door derden die zich vanwege huurder in het gehuurde of in de gemeenschappelijke ruimten bevinden. Die overlast kan onder meer bestaan uit geluidsoverlast, stankoverlast en vervuiling, overlast door drank- of drugsgebruik, (huis)dieren die overlast veroorzaken , gedragingen die het gevoel van onveiligheid van omwonenden vergroten, het buiten normale plaatsen opslaan van afval, auto-onderdelen, sloopauto of –motoren. Overlast als hierboven omschreven door medehuurders of medebewoners van huurder, dan wel overlast veroorzaakt door bezoekers van huurder worden gerekend te zijn veroorzaakt door huurder. Indien huurder ondanks het gestelde in lid 6 toch overlast aan omwonenden veroorzaakt, ondanks het feit dat hij door verhuurder is gesommeerd om de overlast te beëindigen, kan verhuurder hiervoor een boete als bedoeld in artikel 16 in rekening brengen, of andere (rechts) maatregelen nemen.

   

  6.7 | Huurder zal het gehuurde voorzien van deugdelijke meubilering en stoffering. In gestapelde bouw zijn tegels, plavuizen en dergelijke, in woon- en slaapvertrekken, in verband met overlast niet toegestaan. Bij het aanbrengen van overige harde en semi-harde vloerbedekking dient een voldoende geluidsisolerende tussenlaag, conform normen die verhuurder stelt, tussen vloer en vloerbedekking te worden aangebracht. Huurder verplicht zich hierover vooraf informatie in te winnen.

   

  6.8 | Het is huurder niet toegestaan om goten en daken te betreden, of anderen die niet namens verhuurder komen, daartoe gelegenheid te bieden.

   

  6.9 | Het is huurder niet toegestaan in het gehuurde hennep te kweken, dan wel andere activiteiten te verrichten die op grond van de Opiumwet strafbaar zijn gesteld. Bij ernstige verdenking op dit punt is verhuurder gerechtigd, eventueel ondersteund door de politie, buiten de nachtelijke uren, het gehuurde te betreden ter controle. Bij overtreding van dit punt is verhuurder gerechtigd: a. de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, b. de kosten van herstel van het gehuurde en eventuele verhuiskosten op huurder te verhalen.

   

  6.10 | Huurder is verplicht de nodige maatregelen te nemen ter voorkoming van schade aan het gehuurde, in het bijzonder in geval van brand, storm, water en vorst. Overmachtsituaties zijn hierbij uitgesloten. Huurder dient door welke oorzaak dan ook ontstane dan wel dreigende schade, alsmede gebreken aan het gehuurde onverwijld aan verhuurder te melden. Bij nalatigheid van huurder in dezen zal de daardoor ontstane schade zowel aan het gehuurde als aan de eigendommen van derden, voor rekening van huurder komen.

   

  6.11 | In verband met controle door verhuurder van de naleving van de verplichtingen van huurder op grond van deze Algemene Huurvoorwaarden, dan wel in verband met mogelijk door verhuurder uit te voeren werkzaamheden of controle van meterstanden en dergelijke, zal huurder verhuurder, in het gehuurde toelaten. Onder verhuurder wordt mede verstaan: de door of namens verhuurder aangewezen personen.

   

  6.12 | Indien tot het gehuurde een berging behoort die voor de elektriciteitsvoorziening is aangesloten op het elektriciteitsnet ten behoeve van de algemene voorzieningen, meldt huurder vooraf de plaatsing (alsmede wijzigingen in grootte c.q. verwijdering) van een diepvriezer of ander regelmatig energieverbruikend apparaat. Huurder is verplicht binnen de door verhuurder aan te geven termijn de door verhuurder in rekening gebrachte bijdrage in de elektriciteitskosten te voldoen.

   

  6.13 | Indien het huurrecht van huurder is geëindigd als gevolg van echtscheiding of scheiding van tafel of bed, is huurder verplicht van de beëindiging van zijn huurrecht schriftelijk mededeling te doen aan verhuurder, onmiddellijk nadat de rechterlijke beschikking waarbij dit is bepaald, onherroepelijk is geworden. Zolang huurder deze mededeling niet heeft gedaan, blijft hij tegenover verhuurder aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen uit deze huurovereenkomst. Het vorenstaande is eveneens van toepassing op de beëindiging van geregistreerd partnerschap. Indien de medehuurder de huurovereenkomst voortzet als huurder is hij verplicht verhuurder hiervan terstond schriftelijk mededeling te doen. Huurder kan medehuurderschap voor inwonenden (partner, kinderen of andere relaties ) schriftelijk aanvragen bij verhuurder. Na overlijden van huurder(s) kunnen inwonenden schriftelijk aanvragen de huurovereenkomst voort te zetten. Verhuurder zal de aanvraag toetsen aan de op dat moment geldende wettelijke bepalingen.

   

  6.14 | Huurder is vanaf aanvang van de huurovereenkomst de enige afnemer van energie en water ter zake van het gehuurde en is verplicht een overeenkomst tot levering van energie ter zake van het gehuurde aan te gaan met één of meer energieleveranciers en de verplichtingen uit die overeenkomst na te komen. Voorts dient huurder zijn verplichtingen uit hoofde van de aansluit- en transport overeenkomst ter zake van het gehuurde met de netbeheerder na te komen. Huurder zal verhuurder te allen tijde vrijwaren voor aanspraken van netbeheerder en/of energieleverancier terzake.

 • 7.1 | Voor rekening van huurder komen de kleine herstellingen. Zie Besluit Kleine Herstellingen. De kleine herstellingen die vallen onder het fonds klein onderhoud worden uitgevoerd voor rekening van de verhuurder in geval huurder deelneemt aan het fonds klein onderhoud. Het vervangen van glasruiten buitenshuis/binnenshuis, voor zover het dient tot lichtdoorlating, wordt uitgevoerd voor rekening van de verhuurder in geval huurder deelneemt aan het glasfonds.

   

  7.2 | Alle door huurder te verrichten werkzaamheden zullen vakkundig moeten worden uitgevoerd. Huurder zal daarbij de door overheid of verhuurder gegeven voorschriften in acht nemen.

 • 8.1 | Huurder zal alle dringende werkzaamheden aan het gehuurde of aangrenzende woningen, als ook aan de centrale voorzieningen daarvan toestaan.

   

  8.2 | Huurder heeft geen recht op vermindering van de huurprijs of schadevergoeding als gevolg van het uitvoeren van de dringende werkzaamheden of renovatie.

   

  8.3 | Indien verhuurder het complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt, geheel of gedeeltelijk wil renoveren, zal hij huurder daartoe een schriftelijk voorstel doen. Dit voorstel wordt vermoed redelijk te zijn, wanneer 70% of meer van de huurders van het complex daarmee heeft ingestemd. Indien huurder met het voorstel niet heeft ingestemd en ook niet binnen acht (8) weken na de schriftelijke kennisgeving van de verhuurder, dat 70% of meer van de huurders met het voorstel heeft ingestemd, bij de rechter een beslissing heeft gevorderd omtrent de redelijkheid van het voorstel, is hij hieraan gebonden. Huurder is dan verplicht alle medewerking te verlenen bij de uitvoering van de werkzaamheden.

   

  8.4 | Bedoelde werkzaamheden vinden, na voorafgaande aankondiging van het tijdstip, plaats op werkdagen, dringende gevallen evenwel uitgezonderd.

 • 9.1 | Onder veranderingen als bedoeld in dit artikel worden verstaan veranderingen en/of aanpassingen die de gebruiksmogelijkheden van het gehuurde wezenlijk beïnvloeden en/of woningverbeteringen. Veranderingen van het gehuurde uitsluitend bestaande uit een andere materiaalkeuze bij het uitvoeren van onderhouds- en vervangingswerkzaamheden worden niet aangemerkt als veranderingen in de zin van dit artikel.


  9.2 | In afwijking van het eerste lid verklaart huurder hierbij zijn toestemming te verlenen aan:

  9.2a | werkzaamheden nodig door van overheidswege opgelegde voorschriften en als gevolg waarvan het gehuurde of het complex waarbinnen het gehuurde zich bevindt veranderd moet worden door de verhuurder. Verhuurder zal huurder (en de bewonersorganisatie) van het betreffende complex tijdig informeren omtrent de in de vorige zin bedoelde veranderingen van het gehuurde en met huurder (en de bewonersorganisatie) daarover overleg voeren.

  9.2b | werkzaamheden die verhuurder wil uitvoeren aan het complex of een gedeelte daarvan waarbinnen zich het gehuurde bevindt, waardoor het gehuurde wordt veranderd, mits: - verhuurder tijdig huurder (en de bewonersorganisatie) heeft geïnformeerd over de voorgenomen verandering en met huurder (en de bewonersorganisatie) daarover heeft overlegt, en - het belang van verhuurder bij het realiseren van de verandering zodanig is dat huurder in redelijkheid, de belangen van beide partijen in aanmerking genomen, zijn toestemming aan de voorgenomen verandering niet kan onthouden. Onder het belang van de verhuurder als bedoeld in de vorige zin wordt ook begrepen het door verhuurder kunnen verkrijgen van geldelijke steun van de overheid ten behoeve van de voorgenomen verandering.

   

  9.3 | Huurder zal in ieder geval in redelijkheid zijn toestemming aan de verandering niet kunnen onthouden, indien: - een aanzienlijke meerderheid van de huurders binnen het complex met de voorgestelde verandering heeft ingestemd, en - de voorgestelde verandering uitsluitend complexgewijs of per desbetreffend gedeelte kan worden aangebracht.


  9.4 | In de gevallen genoemd in het derde lid van dit artikel verklaart huurder zich tevens akkoord met een eventuele huuraanpassing als gevolg van die verandering, voor zover die huuraanpassing redelijk en in overeenstemming is met de daarvoor geldende wettelijke bepalingen. De huuraanpassing gaat in op de eerste dag van de maand volgend op die waarin de verandering is gerealiseerd.

 • 10.1 | Het is huurder toegestaan veranderingen en toevoegingen die zonder noemenswaardige kosten weer ongedaan kunnen worden gemaakt aan de binnenzijde van het gehuurde aan te brengen, behalve indien het gaat om veranderingen die de verhuurbaarheid aantasten, en/ of gevaar, overlast of hinder voor verhuurder of derden opleveren. Voor overige veranderingen en toevoegingen heeft huurder vóóraf schriftelijke toestemming van de verhuurder nodig . Aanvragen worden binnen 6 weken inhoudelijk beantwoord.


  10.2 | De verhuurder kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden, die ondermeer betrekking hebben op:
  - aard en kwaliteit van te gebruiken materialen;
  - het voorkomen van schade aan de constructie van het gehuurde of het gebouw;
  - (bouwtechnische) voorschriften van de overheid;
  - uitvoering door een erkend bedrijf;
  - het onderhoud van de verandering;
  - aanvullende voorzieningen om overlast voor derden te voorkomen;
  - verzekering, belasting en aansprakelijkheid.
  Verhuurder zal bij het verlenen van toestemming aangeven of de verandering of toevoeging aan het einde van de huur door huurder ongedaan moet worden gemaakt.


  10.3 | Alle veranderingen die in strijd met de voorwaarden van verhuurder zijn aangebracht zullen op eerste aanzegging van verhuurder ongedaan worden gemaakt door huurder.


  10.4 | Huurder is verplicht tot het onderhouden, het verhelpen van gebreken en het uitvoeren van herstellingen aan de veranderingen of toevoegingen die door huurder zijn aangebracht, alsmede aan de zaken die met de veranderingen of toevoegingen verband houden.

   

  10.5 | Huurder is aansprakelijk voor de schade die wordt veroorzaakt door een verandering of toevoeging die door huurder is aangebracht. Huurder vrijwaart verhuurder voor aanspraken van derden voor schade veroorzaakt door huurder zelf aangebrachte veranderingen aan het gehuurde.

 • 11.1 | Opzegging van de huurovereenkomst geschiedt naar keuze schriftelijk, bij aangetekende brief of deurwaardersexploit.


  11.2 | Opzegging door huurder kan geschieden op welke grond dan ook, tegen elke dag van een kalendermaand mits deze niet valt op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag, in welk geval opgezegd wordt tegen de eerstvolgende werkdag erna. Huurder dient een opzeggingstermijn van minstens één maand in acht te nemen.


  11.3 | Opzegging van de huurovereenkomst door verhuurder geschiedt met inachtneming van een termijn van ten minste drie maanden. Deze termijn wordt verlengd met één maand voor elk jaar, dat huurder onafgebroken in het genot van het gehuurde is geweest tot ten hoogste zes maanden. Bij amovatie geldt het daarop betrekking hebbende sociaal plan.


  11.4 | De opzegging door verhuurder kan slechts geschieden op grond van één of meer van de in het Burgerlijk Wetboek genoemde gronden.


  11.5 | Van huurder wordt verwacht, als verhuurder na het einde van de huur, tot verhuur of verkoop wenst over te gaan, aan belangstellenden gelegenheid te geven tot bezichtiging.

 • 12.1 | Bij het einde van de huurovereenkomst is huurder verplicht het gehuurde onder afgifte van alle sleutels, uiterlijk op de laatste huurdag, geheel ontruimd en schoon aan verhuurder op te leveren in de staat, waarin hij het gehuurde conform de beschrijving bij aanvang van de huurovereenkomst heeft ontvangen, behoudens voor zover er sprake is van normale slijtage, die voor rekening en risico van verhuurder komt. Voor door huurder in het gehuurde aangebrachte veranderingen en toevoegingen geldt het bepaalde in het derde lid van dit artikel.


  12.2 | Vóór het einde van de huurovereenkomst zal huurder een opleverinstructie ontvangen. Verhuurder voert een of meerdere inspecties uit waarbij huurder aanwezig kan zijn. Bij die gelegenheid respectievelijk die gelegenheden kan een opnamerapport worden gemaakt, waarin zal worden vastgelegd, welke herstellingen voor het einde van de huurovereenkomst door en ten laste van huurder verricht moeten worden, alsmede de geschatte kosten van herstel. Beide partijen ontvangen een exemplaar van het opnamerapport.


  12.3 | Ten aanzien van door de huurder tijdens de huurtijd met of zonder toestemming aangebrachte veranderingen en toevoegingen zullen bij het einde van de huur de volgende regels gelden: verhuurder kan vorderen dat aangebrachte veranderingen en toevoegingen die zonder toestemming zijn aangebracht, of niet voldoen aan het bepaalde in artikel 10.2 door huurder ongedaan worden gemaakt. huurder is verplicht om veranderingen en toevoegingen bij het einde van de huur, weg te nemen, wanneer verhuurder dit bij het verlenen van toestemming schriftelijk heeft bedongen. Onverminderd het in dit lid bepaalde, is huurder te allen tijde gerechtigd door hem aangebrachte veranderingen en toevoegingen ongedaan te maken, mits hij het gehuurde terugbrengt in de staat waarin het zich overeenkomstig artikel 3 bij de aanvang van de huur bevond.


  12.4 | Indien huurder bij het einde van de huurovereenkomst aan zijn verplichtingen tot herstel, volledige ontruiming en eventueel ongedaanmaking van aangebrachte veranderingen of toevoegingen niet heeft voldaan, is verhuurder gerechtigd alle ten gevolge daarvan noodzakelijke werkzaamheden op kosten van huurder zelf uit te voeren of te doen uitvoeren, waarbij huurder zich reeds nu voor alsdan verplicht deze kosten te voldoen. Ook overige schade ontstaan door nalatigheid van huurder, komt voor zijn rekening.


  12.5 | In het geval huurder bij het einde van de huurovereenkomst in het gehuurde zaken heeft achtergelaten, is verhuurder bevoegd die zaken te verwijderen, zonder dat op verhuurder een bewaarplicht komt te rusten. Alle kosten van verwijdering van de zaken zijn voor rekening van de huurder. Het in dit lid bepaalde is niet van toepassing op roerende zaken die huurder heeft overgedragen aan de opvolgende huurder, mits van deze overdracht schriftelijk aan verhuurder is kennis gegeven.

 • Huurder is aansprakelijk voor de schade die tijdens de huurtijd aan het gehuurde, (inclusief de daartoe behorende gemeenschappelijke ruimten), waartoe ook de buitenzijde wordt gerekend, is ontstaan door een hem toe te rekenen tekortschieten in de nakoming van een verplichting uit de huurovereenkomst. Alle schade, behalve brandschade en schade ontstaan door overmachtsituatie, wordt vermoed daardoor te zijn ontstaan. Voor schade aan de, in de aanhef van de overeenkomst genoemde, ruimte is huurder, evenals de medebewoners, hoofdelijk aansprakelijk. Het gehuurde wordt echter uitsluitend voor de toepassing van dit artikel geacht mede te omvatten de leidingen, kabels en buizen die zich in de bij het gehuurde behorende grond bevinden. Huurder is jegens de verhuurder op gelijke wijze als voor eigen gedragingen aansprakelijk voor de gedragingen van hen die vanwege huurder het gehuurde gebruiken of zich vanwege huurder daarop bevinden.

 • 14.1 | Indien één der partijen in verzuim is met de nakoming van enige verplichting, welke ingevolge de wet en/of de huurovereenkomst op hem rust en daardoor door de andere partij gerechtelijke en/of buitengerechtelijke maatregelen moeten worden genomen, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van die ene partij.


  14.2 | De ingevolge dit artikel door de ene partij aan de andere partij te betalen buitengerechtelijke incassokosten zijn verschuldigd op het moment dat de ene partij zijn vordering op de ander uit handen geeft en bedragen tenminste 15% van de uit handen gegeven vordering, met een minimum van € 25,- (niveau 2003, jaarlijks te indexeren volgens de CBS Consumentenprijsindex alle huishoudens) vermeerderd met het geldend BTW-percentage.

 • 15.1 | Indien een deel van de overeenkomst of van deze Algemene huurvoorwaarden vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van de overige artikelen onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.


  15.2 | Indien het gebouw of complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt, is of wordt gesplitst in appartementsrechten, is huurder verplicht de uit de splitsingsakte, statuten en reglementen voortvloeiende voorschriften omtrent het gebruik in acht te nemen.

 • Huurder is verplicht ten behoeve van verhuurder een onmiddellijk opeisbare boete van € 25,- (niveau 2003, geïndexeerd volgens de CBS Consumentenprijsindex alle huishoudens) per kalenderdag te betalen, indien hij enige bepaling uit deze algemene voorwaarden overtreedt, onverminderd zijn verplichting om alsnog overeenkomstig deze algemene voorwaarden te handelen en onverminderd verhuurders overige rechten op schadevergoeding. Deze boete zal, zonder rechterlijke tussenkomst voor elke dag waarin de overtreding voortduurt, verschuldigd zijn.

 • Verhuurder heeft een klachtenprocedure zodat iedere uiting van ontevredenheid over:
  - producten en diensten,
  - gedrag en houding van medewerker(s),
  - beleid van verhuurder,
  door een belanghebbende op een eenduidige wijze wordt behandeld en vastgelegd. Bovendien kunnen huurders voor een onafhankelijk oordeel een beroep doen op de Klachtencommissie Gezamenlijke Corporaties Groningen, Postbus 7015, 9701 JA Groningen.

 • Deze Algemene huurvoorwaarden zijn bij besluit van het bestuur van verhuurder op 1 september 2012 vastgesteld en gedeponeerd bij de Rechtbank Groningen onder nr. 12/16.

Besluit kleine herstellingen

 • a. | het witten van binnenmuren en plafonds en het schilderen van binnenhoutwerk en zonodig het behangen van de binnenmuren;


  b. | de voorbereidende werkzaamheden voor de onder a omschreven werkzaamheden, waaronder in elk geval het plamuren, schuren en opvullen van gaatjes, butsen en geringe (krimp)scheuren;


  c. | het vastzetten en vastschroeven van loszittende onderdelen van de woonruimte, waaronder in elk geval loszittende; - trapleuningen, deurknoppen en drempels; - elektrische schakelaars, wandcontactdozen en deurbellen;


  d. | het, zonder dat daaraan noemenswaardige kosten verbonden zijn, vervangen en vernieuwen van bestanddelen en onderdelen van de woonruimte, die gemakkelijk zijn te vervangen en zich binnen het woonruimtegedeelte van het gehuurde bevinden, waaronder in elk geval: - kraanleertjes en andere eenvoudig te vervangen onderdelen van kranen; - deurknoppen en sloten, hang- en sluitwerk van de deuren en ramen; - vloer- en plafondroosters; - sleutels van binnen- en buitensloten; - garnituur voor douche- en toiletruimte; - garnituur voor de w.c.; - elektrische schakelaars, wandcontactdozen, deurbellen, kabel,- telefoon- en computeraansluitingen en vergelijkbare onderdelen van datanetwerken;


  e. | het gangbaar houden, regelmatig controleren van de beweegbaarheid en zonodig oliën en smeren of ontkalken van beweegbare onderdelen, waaronder in elk geval: - scharnieren van deuren, luiken en ramen; - sloten; - kranen;


  f. | het treffen van voorzieningen ter voorkoming van (reparatie van) bevroren kranen;


  g. | het vervangen van lampen aan de buitenzijde van het woonruimtegedeelte van het gehuurde en in de gemeenschappelijke (buiten)ruimten;


  h. | het vervangen van beschadigde ruiten en ingebouwde spiegels, voor zover daaraan geen noemenswaardige kosten verbonden zijn;

   

  i. | het, zonder dat daaraan noemenswaardige kosten verbonden zijn, onderhouden en vervangen van onderdelen van technische installaties, gelegen binnen het woonruimtegedeelte van het gehuurde en daar deel van uitmakend, voor zover deze werkzaamheden onderhoudstechnisch eenvoudig zijn en geen specialistische kennis vereisen, waaronder in elk geval: - het ontluchten en bijvullen van het water van de verwarmingsinstallatie; - het opnieuw opstarten van de verwarmingsinstallatie na uitval; - het vervangen van filters van de (mechanische) ventilatie en het schoonhouden van de roosters;

   

  j. | het aanbrengen en onderhouden van tochtwerende voorzieningen, indien noodzakelijk en voor zover aan deze werkzaamheden geen noemenswaardige kosten verbonden zijn;

   

  k. | het, zonder dat daaraan noemenswaardige kosten verbonden zijn, vervangen en vernieuwen van bestanddelen en onderdelen van de woonruimte welke zich buiten het woonruimtegedeelte van het gehuurde bevinden en die gemakkelijk zijn te vervangen, waaronder in elk geval: - onderdelen van de brievenbus; - onderdelen van de buitenlamp; - onderdelen van de carport; - onderdelen van de vlaggenstokhouder;

   

  l. | het onderhoud aan tuinen, erven, opritten en erfafscheidingen, zodanig dat deze onroerende aanhorigheden een verzorgde indruk maken, waaronder in elk geval: - bij eerste bewoning van een woonruimte de tot het woonruimtegedeelte van het gehuurde behorende tuin of erf: de aanleg van de tuin of erf met uitzondering van de aanleg van opritten en toegangspaden en het aanbrengen van een eenvoudige erfafscheiding; - het egaliseren van de tuin en het opbrengen van teelaarde; - het regelmatig maaien van het gras, - het regelmatig verwijderen van onkruid in de tuin en tussen tegels van opritten, toegangspaden en terrassen; - het vervangen van gebroken tegels; - het regelmatig snoeien van heggen, hagen en opschietende bomen; - het vervangen van beplanting die is doodgegaan; - het vervangen van kapotte planken of segmenten van houten erfafscheidingen, het rechtzetten en recht houden van houten erfafscheidingen; - indien de erfafscheidingen zijn geverfd of gebeitst: erfafscheidingen regelmatig verven of beitsen;

   

  m. | het zonodig vegen van schoorstenen, afvoer- en ventilatiekanalen, voor zover deze voor de huurder bereikbaar zijn;

   

  n. | het schoonhouden en zonodig ontstoppen van het binnenriool tot aan het aansluitpunt vanuit het woonruimtegedeelte van het gehuurde op het gemeenteriool dan wel op het hoofdriool, voor zover deze riolering voor de huurder bereikbaar is;

   

  o. | het schoonhouden en zonodig ontstoppen van de vuilstortkoker en het schoonhouden van de vuilniscontainerruimte, voor zover deze voorziening en ruimte voor de huurder bereikbaar zijn;

   

  p. | het schoonhouden van het woonruimtegedeelte van het gehuurde en van de gemeenschappelijke ruimten;

   

  q. | het wassen en schoonhouden van de binnen- en buitenzijde van de ruiten, kozijnen, deurposten, het geverfde houtwerk en andere geverfde onderdelen, voor zover deze voor de huurder bereikbaar zijn;

   

  r. | het bestrijden van ongedierte, voor zover daaraan geen noemenswaardige kosten verbonden zijn en voor zover de aanwezigheid van dit ongedierte geen gevolg is van de bouwkundige situatie van de woonruimte;

   

  s. | het regelmatig schoonhouden van goten en regenafvoeren, voor zover deze voor de huurder bereikbaar zijn;

   

  t. | het regelmatig verwijderen van zwerfvuil;

   

  u. | het verwijderen van graffiti, voor zover daaraan geen noemenswaardige kosten verbonden zijn en voor zover deze graffiti voor de huurder bereikbaar is;

   

  v. | het legen van zink- en beerputten en septictanks.

Liever even contact? Dat kan.

We zijn bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8:30-16:30 uur en op vrijdag tot 12:00 uur.