Tooltip content here Menu

Prestatieafspraken 2024 met huurdersorganisaties en gemeenten

Geplaatst op donderdag 14 december 2023

Wierden en Borgen maakte in de gemeenten Het Hogeland, Groningen en Eemsdelta prestatieafspraken voor 2024. De afspraken zijn in goed overleg gemaakt met de gemeenten, de huurdersorganisaties en collega-corporaties. Met de afspraken zorgen de partijen voor voldoende, betaalbare en duurzame woningen in een prettige woonomgeving.  

Het Hogeland

We hebben een nieuw Ambitiekader Volkshuisvesting 2024-2027 én prestatieafspraken 2024. Het ambitiekader beschrijft onze toekomstvisie. Het gaat over thema’s als betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen, duurzaam en veilig wonen en wonen en zorg. In de Prestatieafspraken staat wat er in 2024 met de sociale huurwoningen in Het Hogeland gebeurt. 

De prestatieafspraken met Het Hogeland voor 2024 op hoofdlijnen:

Leefbaarheid

 • Meer bekendheid geven aan onze leefbaarheidsbudgetten.
 • Mogelijkheden voor meer ontmoetingsplekken bij woongebouwen onderzoeken.

Betaalbaarheid

 • Inzet van De Voorzieningenwijzer en actieve voorlichting aan onze huurders.
 • Intensiveren samenwerking partijen op vroegsignalering betalingsachterstanden.

Beschikbaarheid

 • Uitvoering woningbouwprogramma.
 • In de kleine kernen verkopen we niet, zolang er lokaal behoefte is.

Wonen en Zorg

 • Bijdrage leveren aan ontwikkeling van de gemeentelijke woonzorgvisie.
 • We voeren kleine woningaanpassingen uit bij onze ouder wordende huurders.

Duurzaamheid

 • We werken verder aan de voorbereiding van de grootschalige EFG-aanpak.
 • Op kleine schaal voeren we klimaatadaptieve maatregelen uit en wisselen kennis uit met onze partners.

Aardbevingen

 • We maken verdere afspraken over uitvoering van het kabinetsplan Nij Begun en het lokale woon-actieplan van de Kr8-corporaties en HPAG.

Groningen

Het Ambitiekader 2021-2025 ‘Samenwerken aan een thuis voor iedereen’ is de basis voor de prestatieafspraken. Belangrijke afspraken voor 2024 zijn het vergroten van de sociale huurvoorraad en verduurzaming. Het doel is een ongedeelde stad met wijken en dorpen waar voor iedereen een geschikte en betaalbare woning is.  

De prestatieafspraken met Groningen voor 2024 op hoofdlijnen:

Leefbaarheid

 • Inzet leefbaarheidsbudget om bewonersinitiatieven mogelijk te maken.
 • Extra aandacht voor schoon, heel en veilig en bestrijden van overlast.

Betaalbaarheid

 • Voorkomen van betalingsproblemen door inzet De Voorzieningenwijzer via Wij-teams. En inzet van diverse andere instanties en middelen.

Beschikbaarheid

 • Ongedeelde wijken en dorpen: voor iedereen is een geschikte en betaalbare woning.
 • Vergroten sociale voorraad door nieuwbouw. Inzet op versnelling.

Wonen en Zorg

 • Meer nultreden woningen en geclusterd wonen realiseren.
 • Het Pakket Langer Thuis wordt breed opgepakt binnen de corporaties.

Duurzaamheid

 • We werken verder aan de voorbereiding van de grootschalige EFG-aanpak.
 • We voeren klimaatadaptieve maatregelen uit. We maken een toolkit voor bewoners omtrent verwarmen, ventileren en koelen.

Aardbevingen

 • We maken verdere afspraken over uitvoering van het kabinetsplan Nij Begun en het lokale woon-actieplan van de Kr8-corporaties en HPAG.

Eemsdelta

Met de prestatieafspraken geven we uitwerking aan onze ambities op de thema’s leefbaarheid, betaalbaarheid, beschikbaarheid, wonen en zorg, duurzaamheid en veiligheid/aardbevingen. In de afspraken houden we rekening met de versterkingsopgave die een grote invloed heeft op de woningmarkt en de leefbaarheid in het gebied. 

De prestatieafspraken met Eemsdelta voor 2024 op hoofdlijnen:

Leefbaarheid

 • Alle woningcorporaties verzorgen in 2024 een milieustraat in hun eigen werkgebied.
 • We organiseren een themabijeenkomst over veiligheid en leefbaarheid.

Betaalbaarheid

 • Bij nieuwe verhuringen geven we inzicht in te verwachten woonlasten.
 • In 2024 organiseren we een bijeenkomst over waarborging van betaalbaarheid.

Beschikbaarheid

 • Uitvoering woningbouwprogramma.
 • Inzicht geven in de slagingskans van jongeren voor het huren van een woning. Doel is de slagingskansen zoveel mogelijk gelijk te trekken.

Wonen en Zorg

 • Bijdrage leveren aan ontwikkeling van de gemeentelijke woonzorgvisie.
 • We maken procesafspraken voor de uitstroom van beschermd wonen.

Duurzaamheid

 • We werken verder aan de voorbereiding van de grootschalige EFG-aanpak.
 • De uitwerking van de Transitievisie Warmte krijgt een gevolg in de uitwerking van transitieplannen per wijk of dorp.

Aardbevingen

 • Uitvoering van de versterkingsopgave.
 • We brengen het effect van de versterking op de mutatiegraad in beeld, met als doel de woningmarkt bereikbaar te houden voor reguliere instromers.