Als woningcorporatie ontkomen wij er niet aan om gegevens van onze huurders te verwerken. Wierden en Borgen neemt uw privacy serieus en hanteert een strikt privacy beleid.

 1. Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke informatie. Dat betekent onder meer dat we de gegevens niet verder gebruiken dan strikt noodzakelijk is.
 2. Wij nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en zien erop toe dat onze leveranciers dat ook doen.
 3. Wij houden ons strikt aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige wet- en regelgeving omtrent de verwerking van persoonsgegevens.
 • Wierden en Borgen heeft uw persoonsgegevens nodig voor de volgende doeleinden:

  Huur
  U kunt hierbij denken aan het uitvoeren van de huurovereenkomst, het berekenen en vastleggen van inkomsten, het innen van huren (inclusief het uit handen geven van achterstanden), onderhoud en reparatie, het behandelen van geschillen en de controle door de accountants.

  Sociaal beheer
  Denk hierbij aan het opslaan en delen van de noodzakelijke persoonsgegevens om bijvoorbeeld woonfraude of hennepteelt te bestrijden en om de leefbaarheid in de buurt te verbeteren. 

  De uitvoering of toepassing van wet- en regelgeving

  Archiefbestemming
  Persoonsgegevens voor het archiefbeheer, wetenschappelijk, statistisch of historisch onderzoek;

  Documentenbeheer
  Verwerkingen van inkomende en uitgaande documenten. Denk hierbij aan bijvoorbeeld postregistratie en emailarchivering.

  Videocameratoezicht
  In het kader van de beveiliging, met behulp van duidelijk zichtbare videocamera's, van personen, gebouwen, terreinen en zaken.

  Overig intern beheer
  Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de woningcorporatie goed te runnen.

  Bent u geïnteresseerd in een woning en schrijft u zich in als woningzoekende, dan hebben wij de volgende persoonsgegevens van u nodig:

  • naw- gegevens
  • geboortedatum
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • bruto maandinkomen
  • partnergegevens

  Wanneer u huurder van ons wordt, hebben wij naast bovenstaande gegevens ook de volgende persoonsgegevens van u nodig voor het aangaan van de huurovereenkomst:

  • uw betalingsgegevens (bankrekeningnummer)
  • geldig legitimatiebewijs – ter verificatie, een kopie wordt niet
  • gemaakt of bewaard.
  • uittreksel bevolkingsregister met woonhistorie van de gemeente
  • verhuurdersverklaring vorige verhuurder
  • inkomensverklaring of recente salarisstrook van de Belastingdienst (Wierden en Borgen is wettelijk verplicht om het inkomen van u te toetsen op het moment dat u een woning accepteert. U moet daarom in het bezit zijn van een actuele inkomensverklaring (voorheen de IB60-verklaring). Dit is een officiële verklaring van de belastingdienst waarin de inkomensgegevens van een bepaald jaar staan).
  • Gegevens van uw medehuurders/bewoners/familieleden

  Als u bestaande huurder bent dan leggen we naast alle bovenstaande gegevens ook de volgende gegevens van u vast voor zover dit van toepassing is:

  • Gegevens over overlast of klachten
  • Correspondentie tussen u en Wierden en Borgen
  • Eventuele betalingsachterstanden
  • Gegevens omtrent reparatieverzoeken

   

  De website

  Wierden en Borgen verzamelt en gebruikt uw persoonlijke gegevens op de website in de eerste plaats om onze (web)diensten aan u te kunnen leveren en om met u te communiceren. Uw gegevens worden daarnaast gebruikt voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om onze diensten en onze websites te verbeteren. Wierden en Borgen verwerkt op haar websites de volgende gegevens van u:

  • gebruikersnaam
  • wachtwoord
  • e-mailadres
  • ip- adres
  • adresgegevens
  • ingegeven tekst reparatieverzoeken en contactformulieren

  Voor verbetering en juiste werking van onze website gebruikt Wierden en Borgen cookies. Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst wanneer u onze website bezoekt.

  Welke cookies gebruikt door Wierden en Borgen?

  Er zijn verschillende cookies, deze zijn onder te verdelen in: functionele, analytische, tracking en performance cookies. Wierden en Borgen gebruikt alleen analytische cookies.

  Analytische cookies verzorgen statistieken over uw gebruik van onze website. Wierden en Borgen verzamelt gegevens over hoe lang bepaalde pagina’s worden bezocht en op welke links geklikt wordt. Deze informatie wordt bijvoorbeeld via Google Analytics verzameld. Google Analytics is door Wierden en Borgen privacy vriendelijk ingesteld. Via analytische cookies worden geen gegevens verzameld over uw specifieke interesses of uw gebruik van de website. Het gaat om algemene informatie over het gebruik van onze website, die niet direct in relatie tot een persoon wordt gebruikt.

 • Wierden en Borgen verstrekt enkel uw gegevens aan externe partijen die door ons zijn ingeschakeld ten behoeve van de bovenstaande werkzaamheden of aan derde partijen die noodzakelijk betrokken zijn bij de bovenstaande werkzaamheden. Denk hierbij aan aannemers of instanties die onderzoek voor ons doen voor het uitvoeren van dagelijks onderhoud, planmatig onderhoud of renovatieprojecten. Voor aardbevingsschade wordt door ons samengewerkt met Nationaal Coördinator Groningen, Hiervoor verstrekken wij indien nodig uw naam, adres, telefoonnummers en e-mailadres.

  Voor Wierden en Borgen is het belangrijk de mening van u als huurders te weten. Dit om beter te kunnen inspelen op de wensen en specifieke behoeften van u als huurder. Een veel gebruikte manier om deze wensen en behoeften in kaart te brengen is het doen van marktonderzoek. Dit marktonderzoek wordt uitgevoerd door KWH (Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector). Wierden en Borgen heeft maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden door de derde partij worden gebruikt.

  Wierden en Borgen is op grond van de wet verplicht om in sommige gevallen persoonsgegevens aan derden te verstrekken. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan de verstrekking van gegevens aan bevoegde autoriteiten in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. Wij gaan uiterst zorgvuldig om met deze verzoeken.

  Wierden en Borgen kan op grond van samenwerkingsconvenanten gegevens uitwisselen met bijvoorbeeld gemeenten, politie, NCG, Gemeentelijke Kredietbank, Volkskredietbank en zorginstellingen. Zo geeft Wierden en Borgen in sommige gevallen betalingsachterstanden door aan de gemeente in het kader van vroegsignalering. De gegevensuitwisseling vindt binnen de wettelijke kaders plaats en zal niet meer persoonsgegevens omvatten dan strikt noodzakelijk is.

  In alle andere gevallen vragen we u om toestemming, die toestemming mag u altijd weigeren of intrekken.

 • De veiligheid van uw persoonlijke gegevens heeft bij ons grote prioriteit. Uw gegevens die bij ons zijn opgeslagen, worden daarom door ons met technische en organisatorische maatregelen beschermd.

  Onze medewerkers zijn geheimhouding van uw gegevens verplicht. Technische veiligheidsmaatregelen ter bescherming van uw gegevens worden regelmatig gecontroleerd en indien nodig aangepast aan de nieuwste stand der techniek. Deze regels gelden ook voor bedrijven die in onze opdracht en volgens onze aanwijzingen gegevens verwerken en gebruiken. Daar waar nodig worden verwerkersovereenkomsten gesloten met deze bedrijven.

 • Wierden en Borgen bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de werkzaamheden. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de soort gegevens.

  Wanneer de termijnen verstreken zijn worden uw gegevens geanonimiseerd of verwijderd/vernietigd door een bedrijf dat gespecialiseerd is in de vernietiging van persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk dat ook het vernietigen van gegevens met zorg gebeurt.

  Het is mogelijk dat er in het verleden gegevens in ons archief terecht gekomen zijn die daar niet (meer) horen. We doen ons best deze gegevens zoveel mogelijk te verwijderen, waar nodig doormiddel van natuurlijk verloop.

 • Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met onze privacy officer via privacy@wierdenenborgen.nl. Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U heeft daarnaast altijd de volgende rechten:

  Recht op inzage en afschrift
  U heeft het recht de eigen persoonsgegevens die bij ons bekend zijn op te vragen, te vragen voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt en met wie deze gegevens worden gedeeld. U heeft ook het recht hiervan een afschrift te ontvangen. Indien gegevens van een derde zijn opgenomen in het dossier waarin betrokkene inzage wenst, dan worden deze gegevens afgeschermd.

  U heeft recht op inzage op een volledig overzicht van de verwerkte gegevens, de herkomst van de gegevens, de ontvangers van de gegevens en de doelen van de verwerking van uw persoonsgegevens. De informatie wordt in begrijpelijke vorm en zoveel mogelijk digitaal verstrekt. Verzoeken tot inzage worden schriftelijk ingediend bij Wierden en Borgen. Het verzoek wordt ondertekend door betrokkene, vergezeld door een kopie van een wettelijk aanvaard identiteitsbewijs. Bij een betrokkene jonger dan 16 jaar of handelingsonbevoegd, dient het verzoek te worden ingediend door diens wettelijke vertegenwoordiger.

  Hierbij geldt verder dat betrokkene niet onevenredig veel verzoeken in korte tijd indient.

  Uitgezonderd van het recht op inzage zijn:

  • Persoonlijke werkaantekeningen en notities voor intern gebruik.
  • Documenten waarin persoonsgegevens van derden zijn opgenomen. In deze gevallen wordt een afweging gemaakt tussen enerzijds het recht van debetrokkene (de huurder) om de persoonsgegevens in te zien en anderzijds de privacy inbreuk op de derde (bijv. de buurman). In dat geval moeten de betreffende derden eerst op de hoogte worden gesteld van het verstrekken van de documenten en moet hen de mogelijkheid worden gegeven om hun zienswijze aan te leveren.
  • Persoonsgegevens die worden gebruikt in het kader van de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten en andere gevallen genoemd in de uitzonderingen van de AVG).

  Recht op correctie
  U heeft het recht gegevens te laten verbeteren of aanvullen, als de gegevens onjuist of onvolledig zijn. Als huurders en woningzoekenden heeft u bovendien toegang tot uw eigen gegevens via de portals op de website.

  Recht op verwijdering
  U heeft het recht om Wierden en Borgen te verzoeken gegevens van u te verwijderen. Dit verzoek moet worden ingewilligd in onder meer de volgende gevallen:

  1. de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld;
  2. de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
  3. u uw toestemming intrekt (indien de verwerking hierop is gebaseerd).

   Recht op verzet
  U heeft het recht zich tegen een bepaalde verwerking of verstrekking aan een bepaalde ontvanger te verzetten. Daartoe moet u (zwaarwegende) persoonlijke omstandigheden aanvoeren.

  Recht van beperking
  De betrokkene heeft het recht de beperking van de verwerking te verkrijgen in onder andere de volgende gevallen:

  • betrokkene heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

  Wij behandelen uw aanvraag binnen vier weken.

 • Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement te wijzigingen. Om goed op de hoogte te blijven van de manier waarop wij met uw gegevens om gaan raden we u aan om zo nu en dan dit statement door te nemen.

 • Heeft u nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit privacy statement, dan kunt u contact opnemen met de privacy officer via privacy@wierdenenborgen.nl.

Camera statement

Wierden en Borgen maakt gebruik van cameratoezicht ter bescherming van klanten en hun eigendommen. Bij de inzet van cameratoezicht is een zorgvuldige afweging gemaakt tussen het belang van de organisatie en de impact op de privacy van de personen die gefilmd worden. In dit statement zijn de uitgangspunten en regels opgenomen die door Wierden en Borgen gehanteerd worden bij de inzet van camera’s.

 • Camera’s worden alleen ingezet voor specifieke doelen, namelijk de veiligheid van medewerkers en/of klanten en de bestrijding van diefstal, vandalisme, overlast of een combinatie van deze doelen. De camerabeelden worden niet voor een ander doel gebruikt. De grondslag voor de inzet van cameratoezicht is de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de organisatie, welk belang telkens wordt afgewogen tegenover de rechten van onze huurders.

  Voor het plaatsen van de camera wordt door de Privacy Officer vastgesteld of cameratoezicht noodzakelijk en proportioneel is. Cameratoezicht wordt in ieder geval niet ingezet op plekken waar men een hoge mate van privacy mag verwachten of gericht op een woning. De openbare weg wordt alleen in beeld gebracht voor zover dit onvermijdelijk is. Wierden en Borgen maakt verder geen gebruik van heimelijke cameraregistratie (verborgen camera’s), tenzij sprake is van een concrete en redelijke verdenking van diefstal of fraude. Tot slot wordt geen gebruik gemaakt van camera’s met geavanceerde privacy beperkende mogelijkheden, zoals gezichtsherkenning.
  In het camerabeleid van Wierden en Borgen is vastgelegd welke medewerkers toegang hebben tot camerabeelden. Beelden worden alleen bekeken als dit noodzakelijk is. Wanneer aangifte is gedaan of na een incident kan de officier van justitie bepalen dat beelden aan de politie moeten worden verstrekt.

  Camerasystemen worden zowel fysiek als digitaal goed beveiligd. Met de cameraleverancier is een verwerkersovereenkomst gesloten om de privacy te waarborgen. De camerabeelden worden maximaal 14 dagen bewaard of zolang als nodig is voor de afhandeling van een incident.

  De inzet van cameratoezicht wordt kenbaar gemaakt door middel van duidelijk geplaatste bordjes of stickers. Verder hebben betrokkenen het recht op inzage in de beelden waarop zij te zien zijn, voor zover daarmee de privacy van anderen niet geschaad wordt. Een verzoek kan worden ingediend via privacy@wierdeneborgen.nl. De Privacy Officer beslist binnen één maand dat het verzoek ingewilligd kan worden of licht betrokkene in waarom dit niet mogelijk is.